Stadgar för föreningen Stockholms Kvinnohistoriska

§ 1. Firma

Föreningens firma är Stockholms Kvinnohistoriska.

§ 2. Syfte

Föreningen har som syfte att verka för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas eller synliggörs publikt.

§ 3. Säte

Organisationen har sitt säte i Stockholm.

§ 4. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 5. Typ av förening

Stockholms Kvinnohistoriska är en partipolitiskt obunden allmännyttig ideell förening. Föreningen styrs i enlighet med demokratiska principer.

§ 6. Styrelsen

Styrelsens uppgift är att med ett långsiktigt perspektiv på verksamheten, strategiskt bidra med erfarenhet, kunskap och nätverk för att skapa bästa möjliga förutsättningar för föreningens anställda och uppdragstagare att uppnå föreningens syfte.

 • Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter varav en ordförande. Styrelsen är högsta beslutande organ mellan föreningens stämmor.

 • Mandatperiod för styrelseledamot är två år.

 • Mandatperiod för ordföranden är tre år.

 • Styrelseledamöter utses av stämman.

 • Ordförande utses av stämman.

 • Styrelsen kan inom sig utse andra funktioner, som exempelvis vice ordförande och sekreterare.

 • Varje ledamot har en röst. Ärende avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

 • Styrelsen är beslutmässig då fler än hälften av antalet ledamöter, bland dem ordföranden eller eventuell vice ordföranden, är närvarande.

 • Styrelsen äger rätt att tillsätta tillfälliga ledamöter fram till stämma, i de fall ordinarie ledamöter slutar under sittande period.

 • Styrelsen äger rätt att adjungera personer att delta i styrelsemöten.

§ 6b. Särskild mandatperiod under etableringsfas (april 2018 - december 2021)

Styrelsen som väljs på konstituerande möte 2018 får automatiskt en mandatperiod på tre år. Till stämman som hålls under verksamhetsåret 2021 skall en översyn av stadgar göras av sittande styrelse, samt högsta tjänsteperson i föreningen. En rapport skall författas och innehållande eventuella förslag på stadgeändringar enligt den ordning som beskrivs i §14.

§ 7. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen väljer. Firmatecknare har rätt att teckna avtal i föreningens namn.

§ 8. Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning samt styrelsens och högsta tjänstemans förvaltning skall en revisor utses. Även revisorssuppleant kan utses. Utsedd revisor avger sin revisionsberättelse innan stämman, vilken tillfogas stämmans handlingar.

§ 9. Medlemskap

Organisationer eller juridiska personer kan ansöka om medlemskap i föreningen. Medlemsansökan prövas av styrelsen, eller av den som styrelsen utsett. Inkomna ansökningar bedöms utifrån sökande organisations möjligheter att genom sin verksamhet bidra till föreningens syfte.

 • Ansökan om inträde ska vara skriftlig, och innehålla de uppgifter som efterfrågas i antagningshandlingar från föreningen.

 • Medlemsorganisationer är skyldiga att, utöver vad som angivits, lämna de uppgifter som styrelsen ber om.

 • Antagande av medlemsorganisationer med enkel majoritet av närvarande antas vid ordinarie eller extrainsatt styrelsemöte.

 • Varje medlemsorganisation representeras av ett ombud på stämman, där varje medlemsorganisation har en röst.

 • Medlem är skyldig att följa dessa stadgar och av behörig ordning fattade beslut och ingångna avtal.

§ 10. Medlemsavgift

Medlemsorganisationer ska till organisationen erlägga medlemsavgift. Stämman beslutar på förslag från styrelsen årligen om medlemsavgiftens storlek. Medlemsavgiften ska erläggas på anmodan från föreningen. Medlemsorganisation som inte erlagt avgift kan avstängas från verksamheten till dess avgiften erlagts.

Styrelsen, eller den eller dem som styrelsen utsett, kan, då synnerliga skäl föreligger, medge att avgiften nedsätts för enskild medlemsorganisation.

§ 11. Medlemsorganisations utträde

Anmälan om utträde ska ske skriftligen och träder i kraft vid nästföljande årsskifte. Sådan uppsägning skall ske senast före utgången av november månad.

§ 12. Uteslutning av medlemsorganisation

Medlemsorganisation som bryter mot organisationens stadgar, mot av organisationen eller dess styrelse i stadgeenlig ordning fattade beslut, ej fullgör betalningsskyldighet mot organisationen eller i övrigt handlar på ett sådant sätt att organisationen skadas eller organisationens ändamål och intressen motarbetas, kan uteslutas ur organisationen. Beslut om uteslutande fattas av styrelsen med 3/4 majoritet.

§ 13. Stämma

Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie stämma. Stämman ska hållas årligen vid den tid som styrelsen beslutar. Kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast sex veckor före stämman.

På ordinarie stämma ska följande punkter behandlas:

1. Val av stämmans ordförande och sekreterare

2. Val av minst en justerare, tillika rösträknare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Fastställande av dagordning

5. Fastställande av stämmans behörighet

6. Framläggande av verksamhetsberättelse

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om:

 • fastställelse av verksamhetsberättelse

 • fastställelse av resultat- och balansräkningen

 • ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och högsta tjänsteman

9. Presentation av verksamhetsplan inklusive budget för nästföljande verksamhetsår

10. Fastställande av arvoden till styrelsen

11. Val av:

 • Styrelseordförande

 • Styrelseledamöter

 • Revisor och eventuell revisorssuppleant

 • Valberedning

12. Fastställande av medlemsavgift

13. Behandling av styrelsens propositioner och inkomna motioner

14. Övriga frågor

Motioner som skall behandlas på stämma skall anmälas till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

§ 13 b. Extra stämma

Extra stämma hålls när styrelsen eller revisorer finner att det är nödvändigt eller när minst medlemmar med ett röstetal av minst 1/10 av det totala röstetalet för samtliga medlemmar i föreningen så påfordrar. Av begäran ska framgå det eller de ärende(n) som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra stämma får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 13 c. Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Vid omröstning på stämman har varje medlem en röst. Varje medlem företräds av endast ett ombud. Frånvarande medlem äger genom fullmakt låta annan medlem föra sin talan.

Val ska förrättas med slutna sedlar om så begärs. All annan röstning på stämman sker öppet. Ärenden på stämman avgörs genom enkel majoritet utom vid stadgeändring och beslut om föreningens upplösning. Sistnämnda beslut regleras i §14.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid personval sker avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåret för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Stämman är beslutsmässig om kallelse har avsänts enligt § 13 och minst en röstberättigad medlem är närvarande.

§ 13 d. Motioner till ordinarie stämma

Samtliga medlemmar äger rätt att inkomma med motioner. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan ordinarie stämma.

§ 14. Stadgeändringar

Stadgeändringar får införas som resultat av motioner och/eller propositioner inkomna till ordinarie eller extra stämma. För att stadgeändringen ska få behandlas måste den ha ingått i handlingarna inför stämman eller den extra stämman. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. För att en stadgeändring ska träda i kraft krävs kvalificerad majoritet med minst 2/3-delar av de avgivna rösterna. Blanka eller nedlagda röster räknas ej.

§ 15. Valberedning

Valberedning väljs på stämman. Valberedningen ska bestå av minst en person (valberedare). Valberedningens uppgift är att föreslå ny styrelse och nya revisorer till stämman. Styrelsen föreslår ny valberedning till stämman. Samtliga medlemmar äger rätt att inkomma med nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning.

§ 16. Tolkningsrätt

Vid oklarhet om hur dessa stadgar ska tolkas har styrelsen tolkningsrätt tills efterföljande stämma behandlat stadgetolkningen.

§ 17. Föreningens upphörande

Beslut om föreningens upphörande kan endast fattas på förslag av styrelsen. För ett sådant beslut fordras 3/4-dels majoritet vid två på varandra följande ordinarie stämmor. Vid beslut om upplösning av föreningen ska vad som återstår av dess tillgångar efter betalning av skulder användas för att främja ett ändamål som överensstämmer med föreningens syfte enligt de riktlinjer som stämman beslutar.